Siyonist Ahtapotun Kolları: Kanser Hücreleri

Giriş
Siyonizm’in amentüsü olarak isimlendirdiğimiz, 6 temel varsayımdan iki tanesi şunlardır: “Dünya Yahudileri İçin Bir Tek Devlet Vardır: İsrail” ve “Yahudilerin `Dünya Hâkimiyeti’ için `Gizli Dünya Devleti’ kurulmalıdır.” Siyonizm’in amentüsü anlaşılmadan ne Siyonizm’i anlamak mümkündür ne de bugün dünyada olup biten birçok olayı. İŞİD’i gidip bombalayan ABD, Gazze’de İŞİD’den çok daha vahşi katliam yapan, soykırım uygulayan İsrail’i desteklemektedir. BM’de İsrail’in aleyhine çıkan 150 civarındaki karar, yerine getirilmemekte ve buna karşılık BM, İsrail’e hiçbir yaptırım uygulamamaktadır/uygulayamamaktadır.
Siyonizm’in amentüsünün şartlarından biri olan Gizli Dünya Devleti, bir ahtapot gibi dünyanın her tarafında teşkilatlanmakta ve birer kanser hücresi gibi var olduğu ülkelere zarar vermektedir. Bu yapı, merkezinde Siyonist Hahamların olduğu, kolları dünyanın dört bir tarafına uzanmış, gizli, yarı gizli ve açık bir teşkilat yapısına sahiptir.
Burada, Siyonist ahtapotun kolları, yanı değişik milletlerin ve devletlerin içerisinde kurdukları açık, yarı açık ve gizli yapılar ele alınıp incelenmektedir.
Ahtapotun Kolları
Gizli Dünya Devleti, piramit şeklinde yapılanmıştır. En üstten en alta doğru, kesin itaat içeren, kademeli hiyerarşik bir yapı vardır. Bir Dolar($) üzerindeki Piramit’e göre, en üstte herkesi gözleyen, kontrol eden göz ile en altta var olan insanlık arasında 3 ana düzlemde, kademeli bir yapı bulunmaktadır (1,2):
1- Hiç Görünmeyenler:
RT (3 Kabbalistten oluşan üst komuta kademesi)
13’ler Meclisi
33’ler Meclisi
300’ler Kulübü
13’ler Meclisi, 33’ler meclis ve 300’ler meclisi, SANHEDRİN, “En üst Yönetim Meclisi” olarak isimlendirilmektedir.
2-Ucu Gözüken Büyük Kısmı Gizli Olan Kademeler (5 Kademe) :
B’nai B’rıth- Bilderberg (görünen en üst ara koordinasyon ve yönetim kademesi)
Büyük Şark Locası Teşkilatı (Fransız Mason Locası)
Komünizm (Rusya Mason Locası)
İskoç Locası Teşkilatı: 1-33 Derece (İngiliz Mason Locası)
York Locası Teşkilatı (Alman Mason Locası)
3- Halkın İçine Giren ve Yukarının Emirlerini Uygulayan Saçaklar (Alt Kademeler; Üç Kademe):
Rotary-Lions-Diner-Propeller, YMCA
Mavi Localar
Önlüksüz Masonlar
Gizli Dünya devleti yapılanışını ahtapota benzetirsek, hiç görülmeyenler kademesi (RT ve Sanhedrin), Ahtapotun baş ve gövdesi ile; dünyaya yayılmış diğer tüm yapıları da (2. ve 3. düzlemdeki kademeler), ahtapotun kolları ile temsil edilebilir. Dışarıdan bakanlar, kolların bağlantı yerleri hariç, kolları kolaylıkla görebilmektedirler. Ancak, kolların nereye bağlı olduğu, yanı bağlantı noktalarını ve bağlanılan yapıyı görememektedirler. “Sır” dedikleri konu da budur. Sır’ra ancak belli eğitimleri alıp belli imtihanlardan geçenler, o da belli boyutu ile vakıf olabilir. Onlar da beyin ve gövde takımını oluşturan, Hahamlar topluluğudur.
Gizli Dünya Devleti, açık ve nispeten açık yapıları ile dünyayı örümcek ağına benzer bir ağla örmüştür. Her bir yapının ana amaçla bağlantılı ve uyumlu, ayrı bir amacı vardır. Her biri, bu amaca uygun olarak çalışmaktadır. Ahtapotun kolları, B’nai B’rith ve Bilderberg, BM, Dünya Bankası, IMF, NATO, CFR, CIA, Busıness Round Table, AIPAC, AB, Trilateral, Mason Locaları, Rotary, Lıons Klüpleri, Dıner, Propeller, YMCA gibi yapılardan oluşmaktadır (1).
Ahtapotun Kolları: B’nai B’rith
B’nai B’rith, Siyonizm’in hedefi olan dünya hâkimiyetini sağlamak için çalışmaktadır. Görevi, Birleşmiş Milletler teşkilatının beyin kadrosuna sızarak alınan kararların, Gizli Dünya Devletinin menfaatlerine uygun çıkmasını sağlamaktır. Dünya bankası ve IMF, B’nai B’rith’e bağlı olarak çalışmaktadır. Kendisine bağlı “Aleph Zadik Aleph” adlı teşkilat vasıtasıyla, bütün dünyada ki 13-21 yaş grubuna mensup gençlere, Siyonist düşüncesini aşılamak için uğraşmaktadır. Türkiye’deki “Fakirleri Koruma Derneğinin”, B’nai B’rith ile bağlantılı olduğu söylenmektedir (1).
Ahtapotun Kolları: Bilderberg Grubu (“Dünyanın Efendileri”)
Bilderberg Grubu, 1954 yılında Hollanda’da Ostertbeek kentindeki Bilderberg otelinde, İsveç Farmasonluğunda Ustad-ı Azam olan Yahudi din adamı Joseph Retinger tarafından kurulmuştur (1). Bilderberg, Sanhedrin meclisinin altında en yetkili yönetim merkezidir. Bilderberg’in yönetici kadrosunu, hahamlar ve 33. dereceden masonlar oluşturmaktadır. Grubun Yahudilerden oluşan 25 yönetici kadrosu, emirleri hahamlardan almaktadır (1).
Grupta gizlilik esas olduğu için, genel olarak, grubun çalışmaları hakkında açık bilgi elde etme imkânı yoktur. Örgüt, kara para, siyaset, gizli örgütler ve iş dünyasının ünlülerini bir araya getirmektedir. Yapılan yıllık toplantılara, mutlaka üst düzey bir NATO yetkilisi katılmaktadır (1). Grup, her yıl üç gün toplanır. Toplantılar esnasında konuların gizli kalacağına dair söz verilmektedir. Bilderberg’in en belirgin özelliği, devletlerin kilit noktalarındaki en üst düzey masonları bünyesinde toplamış olmasıdır.
Gizli dünya devletini kurabilmek amacıyla ihtilallar düzenlemek, devletler kurmak ve yıkmak gibi roller üstlenmiştir. Özgürleştirildiği söylenen pek çok ülkenin başına Mason devlet başkanlarını getirerek ülkeyi yönetmeyi amaçlamaktadır (1). Dünya ekonomisini ve siyasetini, Siyonizm’in menfaatleri istikametinde yönlendirmek istemektedir. İrlanda’da çıkan Newa Nation adlı derginin Ocak 1964 tarihli sayısında Bilderberg’in amacı şu şeklide ifade edilmektedir:
“Bir Dünya Devleti Kurmak için Bilderberg Teşkilatı, B’nai B’rith tarikatı ve diğer gizli Siyonist teşkilatları ile gayet sıkı işbirliği yapmaktadır.”
AB’nin temellerini oluşturan Ortak Pazar, Bilderberg toplantılarında kararlaştırılmıştır. Trilateral Komisyonu da, Bilderberg tarafından kurulmuştur (1).
Ahtapotun Kolları: CFR
( Council of Foreign Relation=
Dış İlişkiler Konseyi)
Siyonistler, Dünya politikalarını kendi kontrollerinde tutmak amacıyla, Walter Lippmann önderliğinde, CFR adlı kuruluşu ABD’de kurmuşlardır. 37 daimi üyesinin 10 tanesi, Yahudi; diğerleri ise, yüksek dereceli masondur. ABD’nin dışişleri bakanlığı göstermelik olup gerçek dışişleri bakanlığı, CFR’dir (1,2). ABD’nin 6 başkanının dışişleri danışmanlığını ve CFR başkanlığını yapan John Mcloy, “Yeni bir isme ihtiyacımız olduğunda CFR üyelerine bir göz atmamız ve New York’u aramamız yeterliydi.” demek suretiyle, CFR’nın gücünü ifade etmiş olmaktadır (1). Dışişleri bakanlığının neredeyse kahir ekseriyeti, genellikle, CFR üyesidir. Amerikan ekonomisinin güçlü isimleri ve medya kuruluşları CFR üyesidir (1).
Ahtapotun Kolları:Business Round Table
Bilderberg’in emir ve komutasına göre hareket eden, dünyanın en büyük şirket ve kuruluşlarını bünyesinde barındıran bu yapı, dünya ekonomisini kontrol etmekle sorumludur. En etkili 200 civarındaki şirketi bünyesinde barındırarak ABD içinde etkin lobi gücüne sahiptir (1). Bu kuruluş, tüm endüstri ve iş sahasındaki masonları bir araya getirmektedir.
Dünyadaki Siyonist Petrol şirketleri, Standart Oil, Exxon, Texaco, Atlantik Richfield Oil, Golf Oil, Shell; Ağır sanayı alanında U.S. Çelik, Bethlehem Çelik, Boeing Co, Caterpillar Co.; üretim şirketlerinden Johnson&Johnson, Procter& Gamble kuruluşun üyeleridir. Ayrıca Citicorp, J.P. Morgan&Co, General Foods, General Mills, Coca Cola, Pasific Gas&Electric, AT&T, Campbell Soup Co, Kraft Inc, Nabisco Co, Macy’s Penny Sear Reobuck and Co , Metropolitan Life &Prudental , General Motors, Transworld Airlines, Dow Chemical, Allied Chemical Corp., Du pont Eli Lilly&co bu kuruluşun üyeleri olup faaliyetlerine çok büyük destek sağlamaktadırlar (1).
“Dünyadaki 500 büyük şirketin 435’i Yahudilere aittir!” Geri kalan 65 şirketin iş yaptığı, ortaklık kurduğu ve perde gerisinden emir aldığı isimlerin pek çoğu da Yahudi’dir. “En zengin 500 ismin 320’si Yahudi’dir. Geriye kalan 180 isim arasında da değişik bağlantılar var, bu grup içinde yer alanların 100’ünün eşi Yahudi’dir” (3).
ABD ve İngiltere ekonomisini kontrol ederek dünya ekonomisini kontrol etmeyi hedeflemektedir. Güçlü ekonomik yapı, bu gruba çok ciddi siyası güç katmaktadır. 1970’li yıllardan itibaren ABD başkanlık seçimlerinde CFR ile birlikte istediği adayı seçtirebilmektedir. ABD kongresinden geçmesini istemedikleri kanunları, engellemektedirler. Bu lobi sayesinde İsrail’in aleyhine olan hiçbir kanun, askeri ve ekonomik paket, ABD’de yürürlüğe girememektedir (1,2). ABD’nin desteğini almak için öncelikle bu kuruluşun desteğini almak ya da İsrail’in desteğini almak şart gibidir. ABD başkanlık seçimlerinde, tüm adaylar, Siyonist lobinin desteğini almadan başkan seçilememektedirler. Bu kuruluş, ABD başkanlık seçimlerini bu denli etkilediği için gücü, sadece ABD ile sınırlı kalmayıp ABD dışına taşmıştır. Bu gruba mensup şirketler, en çok kazanan ve fakat en az vergi veren şirketlerdir (1).
Ahtapotun Kolları: AIPAC (American- Israel Public Affair Commitee= Amerikan- İsrail Halkla İlişkiler Komitesi)
Amerikan senatosunda en güçlü Siyonist lobidir. B’nai B’rith ile sıkı ilişki içerisindedir. AIPAC’ın ABD kongresindeki görevi, İsrail’e yapılan yardımları düzenlemek ve geçmesini sağlamaktır. Ayrıca, ABD’nin Ortadoğu politikalarını şekillendirmek için çalışır. Bu kuruluş, Amerikan kolej ve üniversitelerinde çok yoğun faaliyet göstererek ABD gençliğinin İsrail yanlısı yetişmesi için uğraşır. Bu noktada B’nai B’rith’in başlattığı öğrenci yetiştirme faaliyetlerini devam ettirmektedir (1).
Ahtapotun Kolları: Trilateral
Trilateral, Amerika, Japonya ve Batı Avrupa’nın fikir adamları, politikacıları ve 300 kadar iş adamından oluşmuştur. Amacı, üç bölge arasında politik ve ekonomik tekel oluşturmaktır. Komisyon, Bilderberg toplantısında David Rockefeller’in fikri olarak doğmuştur. Komisyonun kurulmasına en aktif destek, Siyonist Zbigniew Brezinski tarafından verilmiştir.
Trilateral komisyonu, ilk kez 1973 yılında Tokyo’da toplanmıştır. Kuruluşun en büyük amacı, kontrollerindeki tröstler yoluyla ekonomik ve siyası güç elde ederek dünya ekonomik ve siyası politikalarına hakım olmaktır. Komisyonun, New York, Paris ve Tokyo’da olmak üzere üç merkezi vardır. Her bölge, masonik amaçlar doğrultusunda kendi faaliyetlerini düzenler. Toplantılar, senede bir kez olmak üzere sırayla üç bölgede yapılır. 30 üyelik bir yönetim kadrosu vardır. Bu kadro, her ülkenin ekonomik işlerinde etkin olmaya çalışır. Kuruluş Trialogue adlı bir dergi ile “Üçgen Kağıtlar” adı altında politik tavsiye raporları yayınlar (1).
Trilateral komisyonu, Amerikan başkanlarının, masonik idealler doğrultusunda seçilmesi için gayret sarf etmektedir. George Bush ve Carter Trilaterel üyesi idiler (1).
ABD’nin dış politikası, Trilaterel Komisyonu tarafından şekillendirilmek istenmektedir. Başkan Carter’ın “Bizim için Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya arasında bir ortaklık arama zamanı gelmiştir” derken Trilateral komisyonunun fikirlerini dile getirmiş oluyordu (1). Komisyon, IMF ve Dünya Bankası üzerinde etkindir. Krizler çıkarıp ülkelerin borçlanmasını sağlayarak, kendilerine bağımlı hale getirmektedirler.
ABD’in eski yöneticilerinden Başkan Carter’in yardımcısı Walter Mondela, Dışişleri bakanı Cyrus Vance, Devlet Bakanı yardımcısı Warren Christopher, Hazine bakanı W. Michael Blumenthal, Savunma Bakanı Harold Brown, BM temsilcisi Andrew Young, güvenlik danışmanı Zbigniew Brezinski, Ronald Reagan ın ekonomik danışmanı ve savunma bakanı Caspar Weinberger Trilateral üyesidir. Dünyanın en büyük banklarından Bank of Tokyo, Fuji Bank, Bank of Madrid, Barclay’s Bank, Royal Petroleum, Exxon, Lehman Brothers, Sears, Boeing, Coca Cola, Sony, Toyota ve Mitsubishi yönetim kadrosu, komisyon üyeleridir. Basından La stampa, Die Zeit, Chicago Sun -Times, Minneapolis Star, Tribune de Trilateral üyesidirler (1)
Gizli Dünya Devleti tarafından kurulan bu organizasyonlar sayesinde, ABD cumhurbaşkanları seçilmektedir. Seçilmiş bazı Yahudi veya Mason olan başkanlar şunlardır: George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, William McKingley, Theodore Roosevelt, James Monroe, Andrew Jackson, James K. Polk, Warron G Harding, William Howard Taft, James Buchanan, Andrw Johnson, James A. Garfield, Franklin D. Roosevelt, Hanry Truman, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, W Bush, Bill Clinton, Obama.
Dünya Yahudileri İçin Bir Tek Devlet Vardır’: İsrail
Siyonist hareketin, başlangıçtan beri sloganı, “Bugün Yahudi olmak demek, İsrail’e bağlı olmaktır.” (4) şeklindedir. Siyonistlerin faaliyet gösterdiği Siyonist Yahudi Büroları, II. Cihan savaşı boyunca yaşadıkları ülkelerde, kurulmamış bir devletin gizli, ayrı, bağımsız hükümeti gibi davranmaya başlamışlardır (5).
Dünya Siyonist Teşkilâtı’nın 23. Kongresi’nde Ben Gurion, yabancı ülkelerdeki Yahudilerin görevlerinin İsrail’e kayıtsız şartsız destek vermek olduğunu açıklamıştır:
“Çeşitli milletlerin bütün Siyonist örgütlerinin ortak görevi, Yahudi devletine, her halükârda, kayıtsız ve şartsız yardım etmektir. Hatta böyle bir davranış, içinde bulundukları milletlerin otoriteleriyle çelişse bile.” (4)
Ben Gurion’a göre tüm Yahudiler için hükümetten kasıt, İsrail hükümeti olmalıdır: “Amerika veya Güney Afrika’da bir Yahudi, Yahudi arkadaşlarına “bizim” hükümet dediği zaman, İsrail hükümetini kasteder.” (4)
Bu anlayıştaki örgütlü bir çalışma, dünyadaki uluslararası Yahudi sermayesi ve medya gücü ile birleşince dünyanın pek çok ülkesinde güçlü Siyonist lobilerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu lobiler, İsrail adına o ülkelerde faaliyet göstermektedirler. Bulundukları ülkelerin menfaatlerinden ziyade Siyonist İsrail devletinin menfaatlerini öncelemektedirler.
Sonuç: Ey İman Edenler Güçlerinizi Birleştirin
Dünyada vuku bulan, birbirleri ile bağlantısız gözüken pek çok olay, Siyonist “Gizli Dünya Devleti” ile alakalıdır. Uzun vadeli bir stratejiye bağlı olarak icraat yapmaktadır. Başbakan Erdoğan, “Ben İsrail’e söylüyorum, cevap Amerika’dan geliyor” şeklinde yaptığı yakınmada; anlaşılmak istenmeyen, Siyonist Ahtapot’un dünyanın her tarafına kollarını sarmış olan yapısıdır. ABD’nin, Almanya’nın Fransa’nın, İngiltere’nin son İsrail saldırılarında İsrail’in yanında yer almalarının sebebi gene bu yapıdır.
Zor olan, bu kirli, pis ve tehlikeli yapının yıkılması, kurulan oyunun bozulması değildir. Bu kolaydır. Zor olan, bu yapının, böyle bir ahtapotun var olduğunun dünya insanlığına kabul ettirilmesi ve karşısına halkların desteğini alarak çıkılmasının sağlanmasıdır.
İnsanları ikna etmedeki zorluk, abartılı bir dil ve belgelendirilmeyen bir söylem kullanmaktır. Bir başka nokta da, çok konuşup iş yapmamak, hep başkalarını suçlayıp kendi hata ve eksikliklerini görmemektir.
Uzun vadeli teşkilatlı, stratejili ve planlamalı bir mücadele anlayışını belirleyip uyguladığımızda ve istikametimizi düzelttiğimizde, Allah’ın yardımı gelecek, insanlık kurtulacaktır; Yahudiler de kurtulacaktır.
Bunun için de, Allah’ın yardımını hak edecek çalışmalar yapmak üzere iman etmiş olanların, tüm güçlerini birleştirmeleri ve gerçekten ‘Allah’ın emrettiği şekilde’, özde, ruhta kardeş olmaları gerekir:
“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı”(3Al-ı Imran103).
Kaynaklar
1- Allen, G., Gizli Dünya Devleti, Milli Gazete, İstanbul, 1996.
2- Mars, T., İllüminatı, Entrika Çemberi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2002.
3- Diler, E., “Bu Savaşın Nedeni Para!”, Takvim 25.07.2014.
4- Garudy R., Siyonizm dosyası, Pınar yayınları,İstanbul S: 198-200.
5- Taylor A.R., İsrail’in Doğuşu, Pınar Yayınları, İstanbul,1992, S:148-150.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön